See English Version

محورهای اصلی کنفرانس

*نظریه ها و روش شناسی ادبیات تطبیقی

-مطالعات فرهنگی و دانش های تطبیقی

-زبان و ادبیات فارسی و انگلیسی از منظر ادبیات تطبیقی

-زبان و ادبیات فارسی و عربی از منظر ادبیات تطبیقی

-زبان و ادبیات عربی و انگلیسی از منظر ادبیات تطبیقی

-جهانی سازی و روابط بینا تمدنی در ادبیات تطبیقی

-تاثیر زبان و ادبیات فارسی، عربی و انگلیسی بر ادبیات جهان

-رسانه های نو و ادبیات تطبیقی

-فرهنگ ایرانی   اسلامی و ادبیات تطبیقی

-ترجمه و ادبیات تطبیقی

-نظریه ها و روش شناسی ادبیات تطبیقی

-مطالعات فرهنگی و دانش های تطبیقی

-بررسی انتقادی پژوهش های ادبیات تطبیقی فارسی، عربی و انگلیسی

-آسیب شناسی تحقیقات ادبی در حوزه ادبیات تطبیقی

-چشم انداز پژوهش های ادبیات تطبیقی فارسی، عربی و انگلیسی

-مطالعات تطبیقی ادبیات معاصر و ادبیات عامیانه

-مطالعات تطبیقی ادبیات دینی و آيینی

-مطالعات تطبیقی ادبیات کوک و نوجوان

-رویکرد هویتی، هنری، جغرافیایی و جامعه شناسی در سفرنامه های ادبی

-ارتباط ادبیات تطبیقی و هنرهای زیبا

و سایر موضوعات مرتبط